KLACHTENREGELING

Academie voor Podologie wil uiteraard heel graag correct omgaan met haar relaties. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de manier waarop het contact met u wordt onderhouden en dat de dienstverlening op de afgesproken wijze verloopt.

Bij vragen of onduidelijkheden rond de organisatie van uw opleiding verzoeken wij u altijd contact op te nemen met het secretariaat, om een probleem indien mogelijk via de gebruikelijke communicatiekanalen op te lossen.

Een klacht indienen

Als u desondanks van mening bent dat wij tekort zijn geschoten in onze dienstverlening en Academie voor Podologie of de opleiding niet aan uw verwachting heeft voldaan, kunt u een officiële klacht indienen. Wij willen ons uiteraard inspannen om deze op te lossen.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur, adresgegevens:

Academie voor Podologie
t.a.v. de heer J.L.T.G. Koks
St.-Laurensdreef 22
3565 AK  Utrecht

Dit mag ook (ondertekend en gescand) per e-mail: klachten@academiepodologie.nl.

Voor een juiste behandeling dient u in ieder geval het volgende op te nemen:

 • een omschrijving van de klacht;
 • de naam van de persoon en/of de opleiding op welke de klacht betrekking heeft;
 • de datum waarop het feit of de gedraging van de klacht heeft plaatsgevonden;
 • kopieën van stukken die van belang zijn voor uw klacht;
 • uw naam en adres;
 • uw handtekening en de datum van ondertekening.

Probeert u zo volledig en helder mogelijk uw klacht te omschrijven en onderbouwen. Dit bespoedigt een correcte afhandeling.

Klachten die niet in behandeling worden genomen
In sommige gevallen wordt uw klacht niet in behandeling genomen. Dat is het geval als:

 • de directeur uw klacht al eerder heeft behandeld en een uitspraak heeft gedaan;
 • de klacht later dan drie maanden na de gedraging of het voorval wordt ingediend;

Als uw klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt u daarvan binnen zeven werkdagen na ontvangst van de klachtenbrief schriftelijk en onderbouwd bericht.

Registratie van klachten
Alle klachten worden geregistreerd en minimaal 2 jaar bewaard, waarbij uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Afhandeling van de klacht

 • Klachten worden binnen zeven werkdagen vertrouwelijk in behandeling genomen en zo spoedig mogelijk afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan binnen zeven werkdagen in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Wij geven u dan een indicatie wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven.
 • Indien uw klacht (o.a.) betrekking heeft op een persoon en u wilt dat die persoon ook geïnformeerd wordt dan kunt u dat bij het indienen van uw klacht aangeven. Anders wordt de persoon waar de klacht betrekking op heeft niet door ons geïnformeerd.
 • Indien uw klacht betrekking heeft op een examen, tentamen of andere vorm van toetsing dan wordt uw klacht voorgelegd aan onze examencommissie.
 • Het bestuur kan u vragen uw klacht mondeling toe te lichten. Ook mag het bestuur aanvullende informatie inwinnen bij andere betrokkenen.
 •  Als de directeur een oordeel heeft kunnen vormen ontvangt u hiervan schriftelijk bericht. Dit oordeel bevat een verslag van de klacht, het eventuele horen van u en de betrokken personen, de bevindingen en een voorstel om de klacht op te lossen.
 • Vervolgens krijgt u 10 werkdagen de tijd om te reageren door aan te geven of de klacht naar uw mening door middel van de voorgestelde werkwijze aanvaardbaar is/wordt opgelost.
 • Nadat de directeur uw reactie heeft ontvangen, wordt u door de directeur schriftelijk en onderbouwd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek, de definitieve beslissing op de klacht en de eventuele conclusies die eraan zijn verbonden. Dit gebeurt binnen zes weken na ontvangst van de klachtenbrief. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. In dat geval ontvangt u daarvan bericht.

Beroep

Mocht de hiervoor beschreven interne klachtenprocedure niet tot een acceptabele oplossing hebben geleid, dan informeren wij u over een mogelijke beroepsprocedure.

 1. Heeft u als consument een overeenkomst met de Academie, dan kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie.
 2. Heeft u als ondernemer een overeenkomst met de Academie, dan kunt u een beroep doen op de Commissie van Kwaliteitshandhaving.

Hieronder volgt informatie over de Geschillencommissie en de Commissie Kwaliteitshandhaving.

Geschillencommissie

De Academie voor Podologie is als lid van de NRTO aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door de aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken.

Er kan pas beroep op de geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure is doorlopen zonder dat dit tot een aanvaardbare oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen zijn de Algemene Voorwaarden en de Gedragscode van de NRTO in de uitspraak leidend. Een uitspraak is bindend en wordt in alle gevallen opgevolgd.

Wilt u een beroep doen op de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen dan kunt u contact opnemen met:

Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag

070 3105310
www.degeschillencommissie.nl

Commissie Kwaliteitshandhaving
De Academie dient zich als NRTO-lid te houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van de algemene voorwaarden alsmede van de gedragscode wordt door de NRTO bevorderd, doordat klachten worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien de zakelijke opdrachtgever van mening is dat een NRTO-lid bovenvermelde regels van de NRTO niet naleeft, dan kan de opdrachtgever deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving van de NRTO, waarbij de daarvoor geldende procedureregels van toepassing zijn. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO.