PRIVACY VERKLARING

1. Wie zijn wij?

De Academie voor Podologie is een kennisstelling voor voet en houding (hierna: AvP). In het kader van onze activiteiten verzamelen, bewaren, maken wij openbaar en/of anderszins verwerken wij persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, kwalificeert de AvP met wie u in contact staat als de verantwoordelijke voor de verwerking van betreffende persoonsgegevens.

2. Wij weten dat privacy belangrijk voor u is.

Wij hechten veel waarde aan het recht op privacy en streven ernaar de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en meer in het bijzonder met de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (AVG) en de relevante nationale uitvoeringswetgeving.

3. Voor wie geldt deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor de AvP persoonsgegevens verwerkt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • potentiele studenten van de AvP;
 • studenten van de AvP;
 • oud-studenten van de AvP;
 • bezoekers van de website van de AvP;
 • ontvangers van de AvP nieuwsbrieven en andere mailings;
 • derden die met de AvP communiceren.

4. Welke persoonsgegevens verwerkt de AvP?

De AvP verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Persoonsgegevens door u aan de AvP verstrekt:

  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor uw inschrijving bij de AvP en voor het leveren van onderwijs en de daarbij behorende diensten door de AvP.
  • Persoonsgegevens die u aan de AvP verstrekt in het kader van events, seminars, bijeenkomsten of aanmelding voor nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP-adres.
 • Uw surfgedrag en interesses (zie de Privacy- en cookieverklaring op onze website).

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare onlinebronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook en Twitter.
 • Erkenningscertificaat (resultaten uit de Erkenning van eerder Verworven Competenties).

5. Waarom verwerkt de AvP uw persoonsgegevens?

De AvP gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het onderwijs aan de AvP mogelijk te maken en om alle diensten daarvoor te kunnen leveren.
 • De student tijdens de studie te kunnen begeleiden, zijn/haar studievoortgang te volgen en uiteindelijk aan te kunnen tonen dat de student kan afstuderen.
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen.
 • Het onderhouden van contact en communicatie met u.
 • Na einde onderwijscontract u toegang tot bepaalde diensten, zoals de Kennisbank Podologie, te kunnen blijven bieden.
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website (zie de Privacy- en cookieverklaring op onze website).
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

6. Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgestuurd?

In bepaalde gevallen kan het voor de AvP noodzakelijk zijn derden toegang te bieden tot uw gegevens.

Persoonsgegevens studenten van de AvP:

 • Indien van toepassing: de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 • Bedrijven die in opdracht van de AvP werken, zoals een drukker of incassobureau.
 • Andere organisaties: wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke taak of onze onderwijstaak.

Doorgifte van uw persoonsgegeven naar bovenstaande derden geschied alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. De AvP is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor dit gebruik van uw persoonsgegevens.

7. Grondslagen voor verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens door de AvP baseert de AvP zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van onderwijs en de daarbij behorende diensten of andere diensten) die wij hebben afgesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies of het ontvangen van commerciële communicatie. Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de AvP, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketingverwerkingen voor studenten en actieve contacten van de AvP. In het laatste geval wordt te allen tijde de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven (opt-out).

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De AvP bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden of zolang de AvP dit verplicht is op grond van de wettelijke geldende bewaartermijnen.

Persoonsgegevens potentiële studenten van de AvP:

 • Als u toestemming heeft gegeven bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode van 10 jaar. Tijdens deze periode ontvangt u informatie over onderwerpen die samenhangen met uw studiekeuze.

Persoonsgegevens studenten van de AvP:

 • Tijdens uw gehele studieperiode bij de AvP worden de gegevens over u die nodig zijn om uw studie tot een succes te maken gebruikt. De AvP slaat deze gegevens veilig op, via systemen die gezien de huidige stand der techniek veilig zijn en constant worden verbeterd. Met leveranciers van diensten en opslag worden heldere afspraken gemaakt over het veilig opslaan van uw gegevens, welke vastgelegd worden in een contract (verwerkersovereenkomst).
 • Na uw studie wordt er een groot aantal gegevens van u verwijderd. Echter, er zijn wel zaken die langer bewaard worden, zoals uw certificaten en/of diploma’s en studieresultaten. Vanuit de Archiefwet is de AvP verplicht om deze gegevens een aantal jaren te bewaren. Hoelang deze gegevens worden bewaard verschilt per type gegevens en staat in de wet.

Persoonsgegevens oud-studenten van de AvP:

 • Als u bij ons onderwijs heeft gevolgd, dan beschikken wij over uw persoonsgegevens. Een deel van deze gegevens zijn wij wettelijk verplicht te bewaren, bijvoorbeeld om aan te kunnen tonen dat u een diploma/certificaat bij ons behaald heeft.
 • Indien u gebruik blijft maken van onze Kennisbank Podologie worden uw persoonsgegevens ook verwerkt.
 • Andere gegevens bewaren wij om in contact met u te kunnen blijven.

9. De beveiliging van uw persoonsgegevens.

De AvP neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens de AvP toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. De AvP hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@avp-info.nl of 030 – 307 5721 contact met ons op te nemen.

10. Uw rechten en hoe deze te doen gelden.

U kunt de AvP verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig of onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen.

Indien u vragen, opmerkingen heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact op via info@avp-info.nl of 030 – 307 5721. Wij zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Komt u er dan niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtprocedure.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de directie, adresgegevens:

Academie voor Podologie
T.a.v. de heer R. Koks
St.-Laurensdreef 22
3565 AK Utrecht

Dit mag ook (ondertekend en gescand) per e-mail: klachten@avp-info.nl.

Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, zoals de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens van deze autoriteiten vindt u op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

11. Aanpassen Privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te alle tijde aan te passen. Bij aanpassingen wordt u hierover geïnformeerd.